Opintojen rakenne

Kauppakorkeakoulussa voi suorittaa alemman (kandidaatti) ja ylemmän (maisteri) korkeakoulututkinnon sekä tieteellisiä jatkotutkintoja, joita ovat lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot.

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto on 180 opintopisteen laajuinen alempi korkeakoulututkinto, jonka voi suorittaa kokopäivätoimisesti opiskellen kolmessa vuodessa. Tutkinto antaa perustan maisterin tutkinnon suorittamiselle.

Kauppatieteiden kandidaatti, KTK (180 op):

 • Liiketoimintaosaamisen perusteet (60 op)
 • menetelmäopinnot (12 op)
 • erikoistumisopinnot (42 op)
 • sivuaineopinnot (24 - 30 op)
 • kieli- ja viestintäopinnot (18 op)  
 • valinnaiset opinnot (18 - 30 op)

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon tavoitteena on antaa opiskelijalle:

 1. Kauppatieteiden tuntemus: liiketoimintaosaamisen perusteiden tuntemus, tutkintoon kuuluvan erikoistumisalueen erittäin hyvä tuntemus sekä mahdollisten sivuaineiden tai niihin rinnastettavien kokonaisuuksien hyvä tuntemus;
 2. Valmiudet analysoida ja ratkaista taloutta ja liiketoimintaa koskevia ongelmia;
 3. Valmiudet tieteelliseen ajatteluun ja tieteellisiin työskentelytapoihin kauppatieteissä sekä edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen;
 4. Valmiudet tarkastella asioita etiikan, kestävän kehityksen ja kansainvälisyyden näkökulmasta;
 5. Hyvä viestintä- ja kielitaito sekä valmiudet työskennellä erilaisissa tiimeissä.

Kauppatieteiden maisterin tutkinto

Kauppatieteiden maisterin tutkinto on 120 opintopisteen laajuinen ylempi korkeakoulututkinto. Tutkinnon suorittanut saa valmistuessaan myös ekonomin arvon. Tutkinnon suorittaminen kestää päätoimisesti opiskellen noin kaksi vuotta. Perustasolle valittujen on suoritettava kauppatieteiden kandidaatin tutkinto ennen kauppatieteiden maisterin tutkintoa. Tutkinto antaa hyvän perustan tieteellisille jatko-opinnoille kohti tohtorin tutkintoa.

Kauppatieteiden maisteri, KTM (120 op):

 • ohjelman syventävät opinnot (84 op)
 • sivuaineopinnot (24 op)
 • valinnaiset opinnot (12 op)

Kauppatieteiden maisterin tutkinnon tavoitteena on antaa opiskelijalle:

 1. Kauppatieteiden tuntemus: maisteriohjelman erikoistumisalueen syvällinen tuntemus sekä mahdollisten sivuaineiden tai niihin rinnastettavien kokonaisuuksien erinomainen tuntemus;
 2. Taito analysoida ja ratkaista ongelmia: taidolliset ja tiedolliset valmiudet, joita edellytetään vaativissa johtamis- tai asiantuntijatehtävissä tai yrittäjänä;
 3. Tieteellinen ajattelukyky: valmiudet tuottaa ja soveltaa kauppatieteellisen alan tietoa itsenäisesti, sekä edellytykset jatkaa opintoja vaativissa kansainvälisissä tohtoriohjelmissa;
 4. Valmiudet tarkastella asioita etiikan, kestävän kehityksen ja kansainvälisyyden näkökulmasta;
 5. Erinomainen viestintä- ja tiimityöskentelytaito.

Opiskelija, joka on suorittanut tutkinnon englannin kielellä, saa suomenkielisen tutkintonimikkeen lisäksi englanninkielisen tutkintonimikkeen Master of Science (Economics and Business Administration).

Jatkotutkinnot

Tohtorikoulutusohjelma soveltuu tutkijanuraa suunnitteleville tai talouselämän vaativiin asiantuntijatehtäviin haluaville. Tohtorintutkinnon suorittaminen kestää neljä vuotta.

Kauppatieteiden tohtori, KTT (240 op):

 • yhteiset tieteelliset jatko-opinnot, 30 op
 • tieteenalan ja tutkimusalan opinnot, 30 op
 • väitöskirja, 180 op

Kauppatieteiden tohtorin tutkintoa suorittamaan otettu voi ensin suorittaa kauppatieteiden lisensiaatin tutkinnon.

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 14.08.2017.