Haettavat apurahat syksyllä 2017

Alla oleva tieto koskee vuoden 2017 hakua, syksyn 2018 haun tiedot päivitetään tulevan syksyn aikana

 

Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiön apurahat syksyllä 2017
 

Tukisäätiö tukee erityisesti sellaisia tutkimushankkeita, joissa pyritään määrätietoisesti julkaisuun laadukkaassa kansainvälisessä referoidussa lehdessä. Tutkimussuunnitelman tai konferenssiesitelmän potentiaalia arvioitaessa otetaan selkeästi huomioon viimeisien vuosien aikana osoitettu kyky julkaista referoiduissa lehdissä omia tutkimushankkeita (ei edellytetä maisteri- tai jatkotutkintoa suorittavilta).

 

Yleistä:

•    Apurahaa haetaan täyttämällä sähköinen hakemuslomake tukisäätiön sivuilla.
Linkki on Ohjeet ja hakulomakkeet -sivun alaosassa. Hakemuslomake liitteineen lähetetään sähköisesti tukisäätiölle. Verkkopalvelin sulkeutuu hakuajan päättyessä lauantaina 30.9.2017 klo 24.00 Suomen aikaa. Huom! Viikonlopun aikana ei ole teknistä tukea saatavilla.
•    Kauppakorkeakoulun tutkija: tutkijan tulee olla julkaisuhetkellä vähintään 50 % Kauppakorkeakoulun palveluksessa tai siten, että Kauppakorkeakoulu on tutkijan ja emeritus/emerita -tutkijan akateeminen koti (main academic affiliation)
•    Matka-apurahat: Tieteellisiin konferensseihin osallistuvilta edellytetään konferenssin ohjelmaan hyväksyttyä alustusta.
Matka-apurahaa voi hakea hakuajan päättymisen jälkeen toteutuviin matkoihin. Takautuvasti ei apurahaa jo toteutuneisiin matkoihin myönnetä.  
•    Henkilökohtaisia apurahoja myönnetään toimenhaltijoille vain toimivapaan rahoittamiseen.
•    Päivärahoja ei myönnetä.
•    Sähköinen lausunto hakemuksiin: Hakemuksiin liitettävät lausunnot tehdään sähköisesti verkkopalvelun kautta. Lausunnon antaja kirjautuu verkkopalveluun ja täyttää lausuntolomakkeen. Lisää tietoa sähköisen lausunnon antamisesta löytyy sivulta ohjeet ja hakulomakkeet.
•    Apurahan saajien lakisääteinen sosiaaliturva
Apurahansaajien lakisääteiset eläke-, tapaturma- ja ryhmähenkilövakuutusmaksut (n. 14 % apurahan määrästä) sisältyvät myönnettävien työskentelyapurahojen määrään. Laki koskee työskentelyapurahoja siltä osin kuin työskentely kestää vähintään 4 kk. Tarkemmat tiedot lähetetään apurahojen saajille myöntökirjeiden yhteydessä. Lisätiedot www.mela.fi. (Ei koske maisteritutkinto-opiskelijoita).

Opettajien, tutkijoiden ja muun henkilökunnan haettavina olevat apurahat

Tukisäätiön käyttörahasto:
Tutkimusprojektiapurahat uusiin tieteellisiin tutkimusprojekteihin. Etusijalla ovat kauppa- ja taloustieteiden alan tutkimus ja myös eri aineiden yhteistyönä tehtävät ja käynnistettävät Kauppakorkeakoulun kannalta strategisesti tärkeät tutkimushankkeet.

Tutkimusapurahat tieteelliseen tutkimustyöhön ja jatko-opintoihin liittyviin opinnäytetutkimuksiin;

Emeritusprofessoriapuraha (7 500 euroa) vuodeksi. Hakemukseen on liitettävä laitosjohtajan puolto ja sitoumus. Emeritusprofessoriapurahan saaja sitoutuu aktiivisesti jatkamaan tutkimustoimintaansa ja ohjaamaan tohtoriopiskelijoita sekä suorittamaan laitosjohtajan kanssa erikseen mahdollisesti sovitut muut tehtävät. Laitoksen, jolla professori työskentelee/on työskennellyt, on sitouduttava tarjoamaan eläkkeelle jäävälle professorille normaalit työedellytykset (tietokone ja sen käyttöoikeus, sähköposti, puhelin, kopiointimahdollisuus sekä (jaetun) työhuoneen käyttöoikeus). Järjestely koskee vain vakituisia (täys)professoreita, jotka jäävät eläkkeelle 1.1.2012 jälkeen.

Kokopäivätutkimusapurahat (2 000 euroa/kk) Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa tehtävään jatkotutkintoihin tähtäävään päätoimiseen tutkimustyöhön. Hakemuksiin on liitettävä yksityiskohtainen tutkimussuunnitelma toteuttamisaikatauluineen ja kustannusarvioineen, ansioluettelo, ohjaajan lausunto sekä toimenhaltijoilta selvitys järjestelyistä toimivapaan aikana. Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.

Matka-apurahat tieteellisiin konferensseihin ja tutkimusvierailuihin. Tieteellisiin konferensseihin osallistuvilta edellytetään konferenssin ohjelmaan hyväksyttyä alustusta. Hyväksymispäätös on liitettävä apurahahakemukseen tai toimitettava viimeistään mahdollisen myönnetyn apurahan maksuesityksen yhteydessä. Etusijalle asetetaan hakijat, joiden matkan tarkoituksena on edistää tutkimustulosten julkaisemista laadukkaassa kansainvälisessä referoidussa lehdessä. Matka-apurahaa voi hakea hakuajan päättymisen jälkeen toteutuviin matkoihin. Takautuvasti ei apurahaa jo toteutuneisiin matkoihin myönnetä.

Sapattivapaa-apuraha Kauppakorkeakoulussa toimiville sapattivapaalle lähteville tutkimus- ja matkakustannuksiin. Hakemukseen tulee liittää suunnitelma sapattivapaa-hankkeesta kustannusarvioineen.

Apurahoja väitöskirjaan ja huippujulkaisuihin (FT50, ABS 4 ja JUFO3) sisältyvien artikkelien kielentarkastusten kohtuullisten kustannusten kattamiseen. Tätä tukea koskevia, tukisäätiön sähköiselle hakulomakkeelle tehtyjä hakemuksia, joihin on liitettävä selvitys toteutuneista, kohtuullisista kustannuksista (kopiot laskusta ja maksukuitista), sekä kopio, lyhennelmä tms selvitys tutkimuksesta, voidaan jättää tukisäätiölle myös tavallisten hakuaikojen ulkopuolella.

Tunnustuspalkinnot laatujulkaisuista (à 2 000 euroa tai à 4 000 euroa) Tukisäätiö myöntää Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tutkijoille 2 000 euron tai 4 000 euron tunnustuspalkinnon sellaisesta tutkimuspaperista, joka on julkaistu akateemisessa huippulehdessä virallisena online-versiona tai paperijulkaisuna. Palkinto on tunnustus erityisen ansiokkaasta pitkäjänteisestä tutkimustyöstä – huippusuorituksesta.
•    Tunnustuspalkinnon voi saada vain kirjoittaja, jonka kotiyliopistona artikkelin julkaisussa on mainittu Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu.
•    Tutkijan tulee olla julkaisuhetkellä vähintään 50% Kauppakorkeakoulun palveluksessa tai siten, että Kauppakorkeakoulu on tutkijan ja emeritus/emerita -tutkijan akateeminen koti (main academic affiliation).

•    Tunnustuspalkinto jaetaan kirjoittajien kesken siten, että Kauppakorkeakoulun tutkijat saavat henkilökohtaisena palkintona laskennallisen osuutensa summasta ja sen lisäksi tutkimuskulujen kattamiseen apurahana osuutensa Kauppakorkeakoulun ulkopuolisten kirjoittajien laskennallisen osuuden summasta (Kauppakorkeakoulun projektitilin kautta alkuperäisiä kulukuitteja vastaan).
•    Jos apurahan saaja ei tee tutkimustyötä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tutkijana, ei tutkimuskuluapurahaa makseta. Jos apurahan saaja siirtyy muualle ennen tutkimuskuluapurahan viimeistä nostopäivää, palautuu käyttämättä jäänyt osa tutkimuskuluapurahasta Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiölle.

1. kategoria: 4 000 euron tunnustuspalkinto myönnetään artikkelista, joka on julkaistu Financial Times 45-listan tai (alkaen 1.1.2017) FT 50-listan mukaisessa lehdessä.

2. kategoria: 2 000 euron tunnustuspalkinto myönnetään 1.1.2015 alkaen artikkelista, joka on julkaistu ABS 4 - tai JUFO 3 (Suomalainen julkaisufoorumi) -listan julkaisussa

Siirtymäkausi
Tutkija on oikeutettu 1. katergorian palkintoon, mikäli artikkeli on toimitettu julkaistavaksi FT45-listan julkaisuun viimeistään 31.12.2016 ja se on julkaistu viimeistään 31.12.2018. Molemmat päivämäärät tulee ilmoittaa apurahahakemuksessa.

Tunnustuspalkintoa laatujulkaisusta haetaan tukisäätiön sähköisellä hakemuslomakkeella säätiön hakuaikoina helmi- ja syyskuussa.

Huom. Yksi hakemus/artikkeli eli yksi henkilö ryhmästä täyttää hakemuksen ja antaa samalla muiden artikkelin kirjoittajien tiedot.
Hakemuksesta on käytävä selville artikkelin kirjoittaja(t), henkilötiedot Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tutkijoista (nimi, henkilötunnus, oppiarvo/titteli, IBAN-pankkitili BIC-tunnuksin, kotiosoite). Hakemukseen liitetään kopio julkaisusta.

Tukisäätiön hallitus päättää tunnustuspalkinnoista kaksi kertaa vuodessa kevään ja syksyn apurahamyöntöjen yhteydessä.

Tunnustuspalkinnot patenteista (2 000 euroa tai 4 000 euroa/patentti)
Tukisäätiö myöntää tunnustuspalkinnon Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tutkijalle tai tutkimusryhmälle myönnetystä kansallisesta tai kansainvälisestä patentista.
a) 2 000 euron tunnustuspalkinto keksinnöstä, jolle on myönnetty kansallinen patentti.
b) 4 000 euron tunnustuspalkinto patentista, jolle on myönnetty kansainvälinen, joko Euroopan laajuinen tai amerikkalainen patentti.
Patenttia koskevia tunnustuspalkintoja haetaan kuten tunnustuspalkintoja laatujulkaisuista.

Tukisäätiön erikoisrahastot:
Kauppakorkeakoulun 50-vuotisjuhlarahastosta 13 000 euroa
•    Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opettaja- ja tutkijavoimien kehittämiseen ja jälkikasvun turvaamiseen
•    Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa suoritettavia tutkintoja varten tarpeellisten oppikirjojen aikaansaamiseen
•    Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa järjestettävän, tarpeelliseksi katsotun jatko- ja erikoiskoulutuksen kehittämiseen
•    Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluun soveltuvien kielten ja muunkin opetuksen muotojen ja välineiden kehittämiseen.
Apurahojen jaossa tullaan tukisäätiön hallituksen päätösten mukaisesti ottamaan huomioon Kauppakorkeakoulun eri toimintojen kehittämistavoitteet. Opetuksen tukemisen osalta pyritään tukemaan sellaisia apurahahakemuksia, jotka tähtäävät opetuksen kehittämiseen ja uuden oppiaineiston laatimiseen tai uusien opetus- ja kuulustelumenetelmien ja -muotojen kehittämiseen.
PricewaterhouseCoopers Oy:n rahastosta 14 000 euroa
apurahoina erityisesti tilintarkastusta, kirjanpitoa ja tilinpäätöskäytäntöä käsittelevään tutkimukseen, opetukseen tai opiskeluun (opettajat/opiskelijat)
Oy Wärtsilä Ab:n juhlarahastosta 3 500 euroa
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opettjien ja tutkijoiden ulkomaisiin opinto- ja tutkimusmatkoihin. Lisäksi Kauppakorkeakoulun laitokset voivat tehdä esityksiä ulkomaisten vierailuluennoitsijoiden kutsumiseksi Kauppakorkeakouluun ja sen kautta suomalaisten yritysten kansainvälistymisen edistämiseksi.
Kauppaneuvos Yrjö Paulowin säätiön lahjoittamista varoista 5 000 euroa
Suomen ulkomaankaupan tutkimuksen ja koulutuksen tukemiseen (opettajat/opiskelijat)
Kansleri Jaakko Hongon rahastosta 1 000 euroa
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijoiden, erityisesti jatko-opiskelijoiden kansainvälistymisen edistämiseksi kauppatieteellisiin tutkimuksiin ja opintoihin sekä seminaarien järjestämiseksi (opettajat/opiskelijat)
Oy Stockmann Ab:n juhlavuoden rahastosta 2 500 euroa
henkilökohtaisina apurahoina Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opettajille tai korkeakoulun piirissä tutkimustyötä suorittaville, heihin luettuina ekonomin tutkintoa suorittavat ja sen yhteydessä tutkielmaa valmistavat henkilöt, liiketaloustieteen kvantitatiivisen tutkimuksen edistämiseen (opettajat/opiskelijat)
Professori Henrik Virkkusen muistorahastosta 2 500 euroa
henkilökohtaisina apurahoina Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opettajille tai korkeakoulun piirissä tutkimustyötä suorittaville, heihin luettuina ekonomin tutkintoa suorittavat ja sen yhteydessä tutkielmaa valmistavat henkilöt, liiketaloustieteen kvantitatiivisen tutkimuksen edistämiseen (opettajat/opiskelijat)
Oy G.W. Sohlberg Ab:n rahastosta 2 000 euroa
apurahoina Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa edustettuina olevilla tieteenaloilla harjoitettavaan tutkimukseen ja opiskeluun, myös kauppatieteelliseen perustutkintoon tähtäävänä tai liittyvänä, erityisesti metalli-, muovi- ja puuteollisuuden aloilla (opettajat/opiskelijat)

Opiskelijoiden haettavina olevat apurahat

Tukisäätiön erikoisrahastot:
Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiön stipendivaroista julistetaan lähinnä jatko-opintoja suorittavien Kauppakorkeakoulun opiskelijoiden haettaviksi seuraavat apurahat:
PricewaterhouseCoopers Oy:n rahastosta 14 000 euroa
(opettajat/opiskelijat)
Kauppaneuvos Yrjö Paulowin säätiön lahjoittamista varoista 5 000 euroa
Suomen ulkomaankaupan tutkimuksen ja koulutuksen tukemiseen (opettajat/opiskelijat)
Kansleri Jaakko Hongon rahastosta 1 000 euroa
(opettajat/opiskelijat)
Oy Stockmann Ab:n juhlavuoden rahastosta 2 500 euroa
(opettajat/opiskelijat)
Professori Henrik Virkkusen muistorahastosta 2 500 euroa
(opettajat/opiskelijat)
Oy G. W. Sohlberg Ab:n rahastosta 2 000 euroa
(opettajat/opiskelijat)
Merkkipäivärahastosta 2 500 euroa
Hallituksen puheenjohtaja Peder Biesen 60-vuotislahjoituksesta
kansainvälistymistä ja laskentatoimea käsittelevien pro gradu-tutkielmien tekemiseen
Eeva ja Matti Virkkusen rahastosta 500 euroa
Kauppatieteiden Kandidaattiyhdistys ry:n rahastosta 500 euroa

LAHJOITUSVAROISTA OPINNÄYTTEISIIN

Tukisäätiö kohdistaa opinnäytteiden tukemiseen lahjoitetut varat apurahoina lahjoittajan toivomalle tutkimusalalle erillisellä ilmoituksella eri oppiaineiden kautta. Hakemuksia ko. opinnäyteapurahoihin voi jättää tukisäätiölle säätiön toimistosta (ei kotisivuilta) saatavalla paperisella hakemuslomakkeella ilman erityisiä hakuaikoja.
Hakemuslomakkeita on saatavissa tukisäätiön toimistosta (päärakennus/huone C 333.1), Runeberginkatu 14-16, 00100 Helsinki.
Lisätietoja antaa tukisäätiön toimistonhoitaja Tuula Murremäki,
puhelin: +358 50 373 2241, sähköposti: tuula.murremäki [at] aalto [dot] fi.

KAIKILLE HAKIJOILLE TIEDOKSI:

Myönnetyistä apurahoista ilmoitetaan Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun ilmoitustauluilla ja Tukisäätiön verkkosivuilla marraskuun lopulla. Apurahan saajille lähetetään kirjeet ohjeineen.

Helsinki 5.9.2017
Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiö

 

Yrjö Uiton säätiö  

 

Yrjö Uiton säätiö on varannut vuoden 2017 syksylle 35 000 euroa käytettäväksi apurahoina yksityistä yrittäjätoimintaa koskevaa ja liiketaloustieteen alalla tapahtuvaa tutkimusta, opetusta sekä akateemisen yrittäjyyden edellytyksiä tukevia projekteja varten. Tarkoituksena on tukea ensisijaisesti Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun piirissä tapahtuvaa taloustieteen tohtorikoulutusta.

Vapaamuotoinen hakemus, jossa on mainittava hankkeen mahdollinen muu saatu tai haettavana oleva rahoitus, pyydetään lähettämään tiistaihin 10.10.2017 mennessä: Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiö, postiosoite: PL 21210, 00076 AALTO (käyntiosoite: Runeberginkatu 14-16 (huone C333.1), 00100 Helsinki).

Hakemus on lähetettävä niin, että se on perillä Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiöllä viimeistään tiistaina 10.10.2017. Kuoreen merkintä: "Uitto".

Huom. Hakemuksen voi tuoda Opastukseen päärakennuksen aulassa, viimeistään 10.10.2017 klo 19.00 mennessä.

Lisätietoja antaa Tuula Murremäki, puh. +358 50 373 2241, tuula.murremaki [at] aalto [dot] fi tai: tukisaatio-biz [at] aalto [dot] fi.

Helsinki, 11.9.2017
Yrjö Uiton säätiö

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 16.03.2018.