Räätälöidyt yritysprojektit

Kauppakorkeakoulun kehittämä Räätälöidyt yritysprojektit -konsepti on mahdollistanut vuodesta 1995 lähtien yritysten ja yhteisöjen sekä opiskelijoiden välisen yhteistyön tutkimusprojektien muodossa. Räätälöidyt yritysprojektit -konsepti on suunniteltu yrityksille tehtäviä tutkimus- ja selvitysprojekteja varten ja sen lähtökohtana ovat yrityksen tarpeet. Konsepti tarjoaa täysin räätälöidyn mahdollisuuden yrityksen ja yliopiston yhteistyölle.

 Yhteydenotot
 Tommi Vihervaara
 050 383 7388
 tommi.vihervaara [at] aalto [dot] fi

Yritysprojektia varten kootaan projektiryhmä, joka muodostuu 2-5 loppuvaiheen opiskelijasta ja ryhmää ohjaavasta tutkijasta. Projekti suunnitellaan asiakaskohtaisesti niin aikataulun, sisällön kuin projektiryhmän suhteen.

Yrityksen tärkein panos on osallistua projektin määrittelyyn ja tavoitteiden asettamiseen. Kaikesta muusta, kuten projektiryhmän kokoamisesta ja ohjauksesta, huolehtii Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu.

Mitä yhteistyö tarjoaa eri osapuolille?

Opiskelijatyönä tehtävä räätälöity yritysprojekti tarjoaa opiskelijoille ainutlaatuisen mahdollisuuden tutustua yrityselämään ja soveltaa teoriaa käytännön yrityselämään. Opiskelijat saavat yritysprojektista opintosuorituksen. Lisäksi opiskelijat saavat rahallisen korvauksen, mikä vahvistaa työhön sitoutumista.

Räätälöityjä yritysprojekteja tehdään kasvavassa määrin yhteistyössä Aallon muiden koulujen kanssa. Yrityksille ja yhteisöille opiskelijaprojekti onkin oiva tapa päästä mukaan tieteen, taiteen, tekniikan ja talouden kohtaamisiin sekä tehdä konkreettista yhteistyötä tulevaisuuden osaajien kanssa.

Lopputuloksena yritys saa hyödyllistä tietoa tärkeäksi kokemastaan aihealueesta. Useat yhteistyökumppanit ovat käyttäneet projekteja myös rekrytointikanavana palkkaamalla hyvin tehdyn työn tekijät palvelukseensa.

Hyödyt yhteistyökumppanille

  • Helppous: Aalto-yliopisto huolehtii tutkimusryhmän kokoamisesta ja hallinnoimisesta.
  • Turvallisuus: Työtä ohjaava tutkija varmistaa, että työ tehdään kunnolla ja laatuvaatimukset täytetään.
  • Monipuolisuus: Yritysprojekti voidaan teettää liittyen mihin tahansa Aalto-yliopiston eri korkeakouluissa tutkittavaan tai opiskeltavaan aineeseen tai näiden yhdistelmään.
  • Räätälöitävyys: Yritysprojekti tarjoaa täysin räätälöidyn mahdollisuuden yrityksen ja yliopiston yhteistyölle. Yritysprojekti suunnitellaan yrityksen tavoitteiden lähtökohdista.
  • Kustannukset: Yliopistolle yritysprojektien toiminta-ajatus ei ole tuottaa voittoa, vaan edistää opintojen ja työelämän yhteensovittamista. Yrityksille ne tarjoavat ainutlaatuisen ja kustannustehokkaan keinon projektien toteuttamiseen.

Projektin toteutus

Projektin peruslähtökohdat ovat seuraavat:

  • Selkeästi rajattu aihealue.

  • Kesto 2-4 kk. Aikataulusta sovitaan.

  • Yritys nimeää yhteyshenkilön, jonka kautta projektiryhmä saa tarvittaessa tietoa.

  • Yritysprojekti on tiimityö.

Projekti on käytännönläheinen ja sen teoreettinen osa on siten pro gradua tai muuta vastaavaa opinnäytetyötä kevyempi.

Yrityksen tavoitteista ja intresseistä riippuen yritysprojektin toteutus vaihtelee. Tyypillisesti yritysprojekti on tutkimus, analyysi, toimintasuunnitelma, benchmarkkaus tai prosessikuvaus.

Kauppakorkeakoulun tarjoama räätälöity yritysprojekti voi liittyä mihin tahansa Aalto-yliopiston korkeakouluissa opiskeltavaan tai tutkittavaan aineeseen. Aalto-yliopiston kuusi eri korkeakoulua tarjoavat yrityksen käyttöön erittäin laajan aihekokonaisuuden, kattaen mm. johtamisen, markkinoinnin, tuotantotalouden, tietojärjestelmät, energia- ja sähkötekniikan, tuotekehityksen ja muotoilun.

Kustannukset

Yritysprojektit ovat arvonlisäverollista toimintaa. Yritysprojektit eivät kuitenkaan pyri tekemään toiminnallaan voittoa, vaan ainoastaan toiminnasta koituvat kulut laskutetaan.
Lopulliseen hintaan vaikuttavat mm. tutkimuksen kohde, aikataulu ja tutkimusryhmän koko.
Yritysprojektit käynnistyvät ottamalla yhteyttä projektikoordinaattoriin. Päätettäviä asioita ovat mm. projektin aihe, aikataulu, rajaukset ja tutkimusryhmän jäsenet.

Projektikoordinaattori kokoaa tutkimusryhmän, joka koostuu 2-5 loppuvaiheen opiskelijasta ja ryhmää ohjaavasta tutkijasta. Tarvittavasta asiantuntemuksesta riippuen ryhmän jäsenet rekrytoidaan valituista Aalto-yliopiston korkeakouluista.

Projektin eteneminen käsittää eri vaiheita ja tapaamisia, joissa arvioidaan työn etenemistä. Ohjaava tutkija koordinoi projektin etenemistä ja valvoo työn laatua.

Esimerkkejä projekteista

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoululla on vankka kokemus räätälöityjen yritysprojektien toteuttamisesta. Kaikkiaan projekteja on tehty jo pitkälti toista sataa.

Yhteistyön tuloksena on syntynyt vaikuttavia lopputuotoksia, kuten prosessikuvauksia uuden teknologian hyödyntämisestä, yrityksen markkina- ja kilpailija-analyyseja, ja selvityksiä yrityksen työnantajakuvasta.

Aalto-yliopiston myötä olemme tehneet myös lukuisia projekteja, joissa kauppatieteelliseen osaamiseen yhdistyvät myös tekniikan ja taiteen koulujen osaaminen. Monipuoliset ryhmät tuovat monipuolista tulosta. Toki teemme edelleen myös projekteja, joissa opiskelijat tulevat yhdestä koulusta.

Alla olevasta linkistä pääset lukemaan kuvauksia ja yritysten edustajien kommentteja toteutetuista projekteista. Tehtyjen projektien määrä on esillä olevia esimerkkejä laajempi ja lähdemme mielellämme myös uusiin haasteisiin.

Esimerkkejä tehdystä projekteista

Usein kysyttyjä kysymyksiä (FAQ)

Miten Yritysprojektit eroavat muista opiskelijaprojekteista?

Useimmat Aalto-yliopiston korkeakoulujen opiskelijatyönä tehtävät tutkimusprojektit ovat sidoksissa johonkin kurssiin tai aineeseen. Yritysprojekteissa lähtökohtana ovat kurssivaatimusten sijaan yrityksen tarpeet. Yritysprojektit ovat myös muita opiskelijaprojekteja joustavampia aikataulujen ja toimintamuotojen suhteen. Kaikista muista opiskelijaprojekteista poiketen opiskelijat saavat Yritysprojektista opintoviikkojen lisäksi myös rahallisen korvauksen, mikä osaltaan vahvistaa työhön sitoutumista.

Mitä takeita yrityksellä on projektien tasosta?

Projektien taso perustuu projektia ohjaavan tutkijan ammattitaitoon ja Aalto-yliopiston osaamiseen Suomen johtavana tutkimuslaitoksena. Opiskelijat valitaan jokaiseen projektiin erikseen haastattelujen perusteella. 

Onko tutkimusongelman oltava tarkasti määritelty?

Tarkasti määritelty tutkimusongelma helpottaa projektin suunnittelua, mutta se ei ole välttämättömyys. Aalto-yliopiston yritysprojekti on myös hyvä aloituspaikka, kun yritys haluaa kartoittaa itselleen uudempaa liiketoiminta-aluetta tai saada suuntaviivaa ajatuksilleen. Tehdyn yritysprojektin jälkeen on helpompi tehdä päätöksiä, kun perustana on muutakin kuin mielikuvia.

Mikä on tutkijan rooli projektissa?

Projektia ohjaava professori tai tutkija on projektin sisällöstä vastaava ohjaaja, joka alkutapaamisesta lähtien vastaa projektin toteutuksesta. Hän ohjaa aktiivisesti ryhmän toimintaa ja varmistaa laatukriteerien täyttymisen. Tämän lisäksi tutkija avaa ryhmälle pääsyn alan uusimpaan tutkimustietoon.

Minkä kokoisille yrityksille projekteja tehdään?

Projekteja on tehty sekä pienille parin hengen yrityksille että suurille kansainvälisille yrityksille. Asiakkaiden joukosta löytyy myös yhdistyksiä ja julkisia organisaatioita.

Mikä on suurin ja pienin mahdollinen määrä opiskelijoita yhdessä projektissa?

Yleensä projektiryhmän koko vaihtelee kahdesta viiteen opiskelijaan. Käytännön syistä emme suosi yhden opiskelijan projekteja. Tällöin kaikki on yhden kortin varassa ja sairastuminen yms. voi helposti myöhästyttää projektia. Yhden henkilön projektissa menetetään myös kaikki ryhmätyöstä saatavissa olevat edut. Yli viiden hengen projektit puolestaan vaativat enemmän resursseja ja suunnittelua, joten niistä on sovittava erikseen.

Minkälaista panostusta projektit vaativat yrityksiltä?

Yrityksen tärkein panos on osallistua projektin määrittelyyn ja tavoitteiden asettamiseen. Lisäksi yrityksen on hyvä nimetä kontaktihenkilö, jonka kautta projektiryhmä saa tarvittavaa tietoa ja/tai kontakteja. Kaikesta muusta, kuten projektiryhmän kokoamisesta ja ohjauksesta huolehtii Aalto-yliopisto.

Ovatko projektit julkisia kuten pro gradu -työt?

Projektin tulokset ovat luottamuksellisia, eivät julkisia, ja tarvittaessa kaikki projektiin Aalto-yliopiston puolesta osallistuvat allekirjoittavat salassapitosopimuksen.

Voidaanko Yritysprojekteja käyttää myös rekrytointikanavana?

Yritysprojektit muodostavat myös toimivan kanavan saada yritykseen hyviä työntekijöitä. Usein projektin jälkeen joku projektiryhmästä saa yritykseltä graduaiheen tai suoraan työpaikan. Projekti ei luonnollisesti velvoita yritystä mihinkään.

Voivatko Yritysprojektit osallistua suurempiin tutkimushankkeisiin?

Yritysprojektit on ollut osallisena suuremmissakin tutkimushankkeissa, kuten Tekes-hankkeissa. Tällöin on kuitenkin tärkeää, että Yritysprojektien osuus on tarkasti määritelty ja mahdollista toteuttaa projektien asettamien aika- ja työmäärärajoitteiden sisällä.

Mitä opiskelijat saavat projektista?

Opintoviikkojen ja rahallisen korvauksen lisäksi Yritysprojektit tarjoavat opiskelijoille harvinaislaatuisen mahdollisuuden päästä kokeilemaan, mitä on tehdä aitoa tutkimus- tai konsultointityötä yritykselle. Kokeneen tutkijan läsnäolo puolestaan madaltaa kynnystä tarttua suuriinkin haasteisiin.

Voiko yritys osallistua opiskelijoiden rekrytointiin?

Yritys on aina tervetullut haastattelutilaisuuteen valitsemaan sopivia opiskelijoita. On myös mahdollista, että Aalto-yliopisto hoitaa projektin 'avaimet käteen' -periaatteella.

Miten projektit käynnistyvät?

Projektit käynnistyvät aina ottamalla yhteyttä yritysprojektikoordinaattoriin. Kun projektin aiheesta, kokoluokasta ja aikataulusta on päästy selvyyteen, tekee projektikoordinaattori virallisen projektitarjouksen, jonka hyväksyminen käynnistää projektin. Tämän jälkeen Aalto-yliopisto rekrytoi opiskelijat ja projekti voi alkaa.
 

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 27.06.2017.